Врз основа на член 384 став 1 и член 387 од Законот за трговски друштва и член 65 и 68 од Статутот - Пречистен текст на Жито Полог АД – Тетово, Одборот на директори на Друштвото до Акционерите објавува

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

НА ЖИТО ПОЛОГ АД - ТЕТОВО

Собранието на Акционери на “Жито Полог” АД – Тетово ќе се одржи на ден  04.05.2022 година ( среда ) со почеток во 12,00 часот во седиштето на Друштвото ул.Маршал Тито бр.134 - Тетово.
За работа на седницата на Собранието се предлага следниот,

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1.   Отворање на Собранието.
2.    Kонстатирање на кворум за работа на Собранието.
3.    Избор на Претседавач на Собранието.

 1.  Избор на  бројач на гласови.
 1. РАБОТЕН ДЕЛ

1.Разгледување и усвојување на годишен извештај за работењето на Друштвото за деловната 2021 година;
-Предлог одлука за усвојување

2.Разгледување и усвојување Годишна сметка и финансиски извештај на Друштвото  за деловната 2021 година
-Предлог – одлука за усвојување

3.Извештај за извршена ревизија на Годишната сметка , финансискиот извештај и Годишниот извештај  на Друштвото за деловната 2021 година;
-Предлог – одлука за усвојување

4.Донесување на Одлука за распределба на добивката   по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година.
-Предлог – одлука за усвојување

5.Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата  на Службата за внатрешна ревизија за период 01.01.2021 до 31.12.2021  година
-Предлог – одлука за усвојување

6.Извештај за работата на Одборот на директори во период од 01.01 до 31.12.2021 година и одлучување за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на одборот на директори;
-Предлог – одлука за усвојување

7. Донесување на Одлука за именување на Ревизорска куќа за вршење на ревизија    на Годишната сметка на Жито Полог АД за 2022 година.
-Предлог – одлука за усвојување

8. Донесување на одлука за откуп на сопствени акции
- Предлог – одлука за усвојување

9. Донесување на одлука за откуп на сопствени акции
- Предлог – одлука за усвојување

10. Донесување на одлука за одобрување на голема зделка
- Предлог – одлука за усвојување

11.Донесување на Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна
- Предлог – одлука за усвојување

12.Барање од акционер за вклучување на точка на објавен дневен ред со предлог одлука
- Предлог – одлука за усвојување

 1. Извештаи:

1.Годишен извештај за работењето 2021
-Извештај

2.Извештај за работење на одбор 01.01.2021-31.12.2021
-Извештај

3.Годишен извештај 2021 за работењето на Службата за внатрешна ревизија
-Извештај

4.Ревизорски извештај Жито Полог 2021
-Извештај

5.Ревизорски извештај по предлог одлузка за голема зделка
-Извештај

 1. Биографија:

1. Биографија Стојна Маџарева
-Биографија

 1. Ревидиран Дневен Ред:

1. Ревидиран дневен ред за Собрани 04.05
-Дневен Ред

Се повикуваат сите акционери на Жито Полог АД – Тетово, односно нивните полномошници или застапници да присуствуваат и учествуваат  во работата на Собранието на акционери.
Право на глас на Собранието имаат акционери кои поседуваат акции со право на глас запишани во Акционерската книга на Жито Полог АД – Тетово што се води во ЦДХВ, односно нивните полномошници или застапници.
Секој акционер кој има намера да учествува на свикано Собрание должен е да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот  на закажаната седница на Собранието.
Акционерите можат  да овластат полномошник на седница на Собрание на Друштвото со давање на полномошно во писмена форма без обврска да го заверат полномошното кај нотар. Акционерот треба веднаш да го извести Друштвото  за секое полномошно дадено во писмена форма. Известувањето треба да биде во писмена форма на адреса на седиштето на Друштвото, ул.Маршал Тито бр.134 Тетово. Во прилог на известувањето се испраќа и копија од даденото полномошно, а оригиналот од полномошното полномошникот е должен да го носи на седницата на Собранието. Акционер кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.
Обрасците за давање на полномошно во писмена форма секој акционер може да ги преземе од официјалната интернет страница на Друштвото www.zitopolog.com.mk
Согласно Законот за трговски друштва акционерите кои поединечно или заеднички поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред  и предлог одлуки по точките од дневниот ред.
Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања во рок од 8(осум) дена од денот на објавувањето на јавниот повик во дневен весник, а подетални информации за начинот на предлагање точки на дневен ред, поставување прашања и предлагање одлуки од страна на акционерите може да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото www.zitopolog.com.mk
Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.
Записникот од Собранието ќе го води нотар.
Материјалите од дневниот ред што се подготвени за Собранието им се достапни на акционерите, односно нивните застапници или полномошници секој работен ден од денот на објавувањето на јавниот повик  во просториите на Друштвото на ул. Маршал Тито бр.134 во Тетово  и на официјалната интернет страница на Друштвото www.zitopolog.com.mk

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

 

Одлуки од собранието

На Собранието на акционери на Жито Полог АД Тетово што се одржа на ден 04.05.2022 година со почеток во 12.00 часот во седиштето на Друштвото, ул.Маршал Тито бр.134, беа донесени следните одлуки:

 1. Одлука за избор на претседавач.
 2. Одлука за избор на бројач на гласови .
 3. Одлука за одобрување и усвојување на годишниот извештај за работењето на друштвото во деловната 2021 година.
 4. Одлука за усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај Друштвото за деловната 2021 година.
 5. Одлука за усвојување на извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2021 година.
 6. Одлука за распределба на добивката по годишната сметка на Жито Полог АД Тетово за деловната 2021 година.
 7. Одлука за узвојување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 8. Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот на директори и одобрување на работата на Одборот на Директори на Друштвото за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
 9. Одлука за определување на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка на Друштвото за 2022 година.
 10. Одлука за откуп на сопствени акции.
 11. Одлука за продажба на сопствени акции .
 12. Одлука за одобрување на голема зделка.
 13. Одлука за одобрување на зделки со заинтересирана страна.
 14. Одлука за отповикување на член на Одборот на директори на Жито Полог АД Тетово.
 15. Одлука за избор на член на Одборот на директори на Жито Полог Ад Тетово.

Резултати од гласањето.

Продолжи кон ЖИТО ПОЛОГ Веб Страницата